Christine Glenn awarded 2020 Vanessa Dempsey Award